Customer Terms

Bokning När ni gör en bokning på Bedandbreakfast Aps eller dess agenters hemsida är denna bindande från er sida. Ni betalar ett belopp för säkerställande av bokningen. Bokningen kan antingen vara en request-bokning eller en instant-bokning. Detta kommer att framgå av den enskilda uthyrarens information. När ni som gäst har fyllt i den information som är nödvändig för att utföra en bokning accepterar ni även att Bedandbreakfast Aps eller dess agenter får skicka e-post till dem som bokningen angår före, under och efter vistelsen.

Förskottsbetalning I samband med varje bokning betalas ett belopp, som kan bestå av förskottsbetalning av vistelsen, bokningsavgift, kreditkortsavgift, bankkostnader eller andra kostnader i samband med bokningen och/eller som är tredje parts kostnader. Det är endast den del av beloppet som är förskottsbetalning av vistelsen hos uthyraren som kan dras ifrån betalningen hos uthyraren. Inget belopp kommer att dras från ert konto förrän en bokning har bekräftats av uthyraren.

Valuta När gästen gör en bokning kan denna betalas i olika valutor. När ni som gäst får räkningen från kreditkortsföretaget/banken för betalningen kan det finnas en differens i förhållande till den kurs som rådde vid tidpunkten för bokningen. En sådan differens har inget med Bedandbreakfast Aps eller dess agenter att göra, och ni kan inte senare kräva någon ersättning från Bedandbreakfast Aps eller dess agenter. Avräkningen med uthyraren sker alltid i lokal valuta.

Ändring av bokning Alla ändringar av en bokning kommer att betraktas som en annullering av den tidigare bokningen och anses vara en ny bokning. Det kommer inte att ske någon form av återbetalning eller gottgörelse av beloppet i samband med en ändring av en bokning.

Annullering Om en bekräftad bokning annulleras återbetalas ingenting, oavsett anledningen till annulleringen av bokningen. Hos vissa försäkringsbolag kan man köpa en försäkring som täcker beloppet i samband med en eventuell annullering eller sjukdom. Alla annulleringar måste göras via er reservation på Bedandbreakfast Aps hemsida eller respektive agents hemsida och gäller endast om annulleringen skett via ovan nämnda hemsidor.

Uteblivande Om gästen inte anländer kommer det inbetalda beloppet inte att återbetalas. Om gästen oavsett anledning eller på grund av en olyckshändelse blir förhindrad och anländer senare, måste gästen informera uthyrningsplatsen. Uthyraren har rätt att kräva att hela beloppet betalas i händelse av uteblivande.

Antal personer Om ett färre antal personer än det antal som bokats anländer, kommer uthyrningsplatsen att kräva betalning för det antal personer som nämnts i samband med bokningen. Om fler personer än det antal som bokats anländer måste ni betala extra för dessa personer.

Information på hemsidan All information på hemsidan är uthyrningsplatsens ansvar och ingen annans. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter kan inte ställas till ansvar för denna information.

Klagomål Om det skulle uppstå problem före ankomsten måste dessa i första hand meddelas till uthyrningsplatsen. Under vistelsen måste alla klagomål/önskemål riktas direkt till uthyrningsplatsen. Efter vistelsen riktas alla klagomål direkt till uthyrningsplatsen. Om gästen och uthyrningsplatsen inte kan komma överens skall klagomålet riktas till Bedandbreakfast Aps eller dess agenter, som kommer att svara på klagomålet eller skicka det vidare till Bedandbreakfast Aps eller dess agenter. Eventuella kostnader i samband med klagomålet, som t ex översättning eller andra kostnader, betalas av den som inger klagomålet. En sådan betalning måste ske innan klagomålet behandlas. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter kommer att skicka besked om detta. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter ansvarar inte för klagomålet och Bedandbreakfast Aps eller dess agenter kan under inga omständigheter ställas till ansvar för någonting före, under eller efter vistelsen. Bedandbreakfast Aps eller dess agenters jurisdiktionsområde följer dansk lagstiftning.

Force majeure Om Bedandbreakfast Aps eller dess agenter eller uthyrningsplatsen inte är i stånd att uppfylla er bokning på grund av händelser som ligger utanför Bedandbreakfast Aps eller dess agenters eller uthyrarens omständigheter kan inga krav på ersättning eller återbetalning av det inbetalda beloppet göras. Till sådana händelser räknas krig, jordbävning, terror, blockad, naturkatastrofer, brand, transportförsening, strejk, industriella händelser, epidemier, för vilka varken uthyrningsplatsen, Bedandbreakfast Aps eller dess agenter bär något ansvar för någon som helst form av förlust. Ej heller kommer någon form av återbetalning att ske.

Allmänt Bedandbreakfast Aps eller dess agenter har en hemsida där ni som gäst kan göra en eller flera bokningar. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter ansvarar inte för innehåll, priser, bilder, texter, eftersom det är uthyraren som skriver in den nödvändiga informationen. Det är en servicehemsida gentemot gäster som vill göra bokningar. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter gör sitt yppersta för att säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt. All bokning sker direkt till uthyraren och är ett avtal mellan uthyraren och gästen. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter uppträder endast som agenter. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter avkräver endast en handpenning/förskottsbetalning för gästens bokning samt kostnader i samband härmed. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter kan inte ställas till ansvar för någon av denna information på hemsidan. För att nyttja denna hemsida måste användaren ha fyllt 18 år. Om gästen försöker utföra eller utför någon form av missbruk av sidan kan gästen exkluderas från att använda hemsidan. Om gästen försöker utföra eller utför någon form av olaga handling kommer rättsliga åtgärder att vidtas och gästen ställas till ansvar för sina handlingar. Detta kommer även att vara gällande om gästen utför handlingar hos uthyraren, i vilket fall uthyraren kan ställa gästen till ansvar för sina handlingar, liksom uthyraren kan vidta rättliga åtgärder gentemot gästen. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter äger rätt att upplysa/hjälpa uthyraren med den information som gästen har givit Bedandbreakfast Aps eller dess agenter. Alla anförda priser är inklusive alla skatter och avgifter som gäller vid tidpunkten för bokningen. Bedandbreakfast Aps eller dess agenter eller uthyraren kan i händelse av ändringar i avgifter, skatter eller valutakurser ändra priserna genom att förelägga tydlig dokumentation.