Host terms

Affärsvillkor för Bedandbreakfast ApS

Bedandbreakfast Aps är en organisation som omhändertar marknadsföring av övernattningsplatser. Vårt företag etablerades 1992 och Bedandbreakfast ApS är ett registrerat varumärke. Bedandbreakfast Aps marknadsför övernattningsplatser via Internet, consolidators och eget bokningskontor.

Anmälan och marknadsföringsperiod Anmälan till Bedandbreakfast ApS' eller consolidators marknadsföringsprogram kan ske via e-post, telefon eller anmälningsformulär. Avtalet kan löpa över ett eller flera år och förnyas vid utgången av perioden. Avtalet kan sägas upp till utgången av en månad. Eventuell inbetald årsavgift återbetalas inte. Om en värd säger upp avtalet är vederbörande fortfarande förpliktigad att omhänderta bekräftade bokningar, med samma rättigheter och förpliktelser som om värden fortfarande var anmäld. Anmälan till Bedandbreakfast ApS' eller consolidators marknadsföringsprogram anses som en accept av Bedandbreakfast ApS' eller consolidators affärsvillkor.

Information om övernattningsplats Marknadsföring av övernattningsplatsen och information om olika faciliteter måste alltid vara överensstämmande med de faktiska förhållandena. Övernattningsplatsen måste följa aktuell, gällande lagstiftning samt regler och riktlinjer från Bedandbreakfast ApS eller consolidator angående deltagande i marknadsföringsprogrammet. Bedandbreakfast ApS eller consolidator förbehåller sig rätten att utan varsel ändra eller ta bort felaktig information.

Bokningar via Bedandbreakfast ApS' eller consolidators bokningskontor och hemsida Värden betalar kommission till Bedandbreakfast ApS eller consolidator av alla bekräftade bokningar som skett via Bedandbreakfast ApS' eller consolidators hemsida. Kommissionen är minst 10%. Särskild kommission betalas för accepterade bokningar som skett via Bedandbreakfast ApS' bokningskontor. Om en värd efter mottagandet av en bokning underlåter att svara eller avvisar bokningen, förbehåller sig Bedandbreakfast ApS eller consolidator rätten att korrigera respektive värds kalenderinformation och att förmedla bokningsinformation eller förfrågningar beträffande perioden ifråga till andra värdar i området.

Priser De på Bedandbreakfast ApS' eller consolidators hemsida registrerade priserna för övernattning gäller alltid för bokningar som skett via Bedandbreakfast ApS eller consolidator eller deras hemsidor eller agenter. Kommissionen beräknas med utgångspunkt i ovan nämnda priser. Alla andra rabatter eller priser är ovidkommande för Bedandbreakfast ApS eller consolidator.

Kategorier Bedandbreakfast ApS eller consolidator har för avsikt att besöka alla nya värdar, men är emellertid inte förpliktigade därtill. Efter det första besöket kan övernattningsplatsen ifråga tilldelas en kategori, beroende på faciliteterna. De aktuella kategorierna kan rekvireras genom att kontakta Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan när som helst ändra villkoren för kategorisering av övernattningsplatserna. Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan utan varsel och när som helst besöka en övernattningsplats för att kontrollera att vad som informerats och de faktiska förhållandena stämmer överens. Övernattningsplatsen åtar sig att ge Bedandbreakfast ApS eller consolidator besked om ändringar som kan ha inflytande på kategoriseringen eller som på annat sätt påverkar övernattningsplatsen. Om en värd har uppgett felaktig information kan övernattningsplatsen förlora rätten till fortsatt samarbete med Bedandbreakfast ApS eller consolidator, utan att värden kan ställa några juridiska eller ekonomiska anspråk gentemot Bedandbreakfast ApS eller consolidator.

Bedandbreakfast ApS' varumärke Alla som deltar i ett av Bedandbreakfast ApS' eller consolidators marknadsföringsprogram kan utan extra kostnader använda informationsmaterial från Bedandbreakfast ApS eller consolidator för egen marknadsföring. Om samarbetet med Bedandbreakfast ApS eller consolidator upphör upphävs rätten att använda information från och referenser till Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Referenser i eget marknadsföringsmaterial skall genast avlägsnas utan kostnad för Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Vårt material och vår hemsida är skyddade av Lagen om upphovsrätt §1 .

Betalning Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan inkräva den mellan värden och Bedandbreakfast ApS eller consolidator överenskomna kommissionen direkt från gästen i samband med värdens bekräftelse av en bokning eller vid insändande av faktura till värden. Detta belopp betraktas som en förskottsbetalning/handpenning på bokningen. Övernattningsplatsen åtar sig att iaktta aktuella gällande betalningsvillkor från Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Vid betalning eller utbetalning med check beräknas en avgift. Om kommission betalas av gästen i samband med bekräftelse på bokningen återbetalas inte beloppet av Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Om gästen vid en senare tidpunkt vill att förskottsbetalningen returneras på grund av fel eller brister från värdens sida är värden skyldig att utbetala beloppet för egen räkning. Om Bedandbreakfast ApS eller consolidator skulle bli ålagda att återbetala beloppet skall Bedandbreakfast ApS eller consolidator kunna göra regress gentemot värden.

Avtalsbrott Om övernattningsplatsen mot förmodan skulle bryta mot några av sina åtaganden kan Bedandbreakfast ApS eller consolidator avlägsna övernattningsplatsen från alla markandsföringsinitiativ utan föregående varsel. Eventuella kostnader i samband med avbrottet täcks av värden.

Klagomål Om Bedandbreakfast ApS eller consolidator erhåller klagomål från någon av övernattningsplatsens gäster, kommer klagomålet att skickas vidare till respektive övernattningsplats. Värden åtar sig att svara Bedandbreakfast ApS eller consolidator skriftligen inom sju dagar. Värdens svar på klagomålet kommer genom Bedandbreakfast ApS eller consolidator att förmedlas vidare till den som ingivit klagomålet. Bedandbreakfast ApS eller consolidator förbehåller sig rätten att medla i konflikten. Ingen övernattningsplats, inga värdar och inga gäster kan ställa krav gentemot Bedandbreakfast ApS eller consolidator beträffande en gästs vistelse hos en värd. Bedandbreakfast ApS och consolidators jurisdiktionsort är Köpenhamn.

Hemsida Bedandbreakfast ApS åtar sig att ha med informationen om övernattningsplatsen på hemsidan i störst möjliga utsträckning. En värd hos Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan med omedelbar verkan uteslutas om vederbörande deltar i projekt som kan skada Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Hemsidan kan ändras löpande utan att detta har något inflytande på anmälningen.

Avgiftsändringar Om Bedandbreakfast ApS eller consolidator skulle åsamkas kostnader som Bedandbreakfast ApS eller consolidator inte har något inflytande på kan priser och kommissionsavtal ändras med omedelbar verkan. Detta gäller även i samband med skatter och avgifter.

Ändring av villkoren Villkoren kan löpande ändras och värdarna kommer i så fall att informeras i förväg. Det sätt på vilket värden är anmäld kan inte ändras under den period som värden har anmält sig för. Bedandbreakfast ApS, Sankt Peders Stræde 41, 1453 Köpenhamn K Telefon +45 39 61 04 05 Fax +45 39 61 05 25 Email: info@bedandbreakfasteuropa.com