Host terms

Forretningsbetingelser for Bedandbreakfast ApS

Bedandbreakfast ApS er en organisasjon som ivaretar markedsføring for overnattingssteder. Vi er etablert i 1992 og bedandbreakfast ApS er varemerkeregistrert. Bedandbreakfast ApS markedsfører overnatningssteder via internettsider og eget bookingkontor.

Innmelding og markedsføringsperiode Innmelding til Bedandbreakfast ApS markedsføringsprogram kan skje via email, telefon eller innmeldingsskjema. Avtalen kan være ettårig eller flerårig og fornyes ved utgangen av perioden. Avtalen kan sies opp til utgangen av en måned. Eventuelt innbetalt årsavgift refunderes ikke. Hvis en vert sier opp avtalen i løpet av et år er verten fortsatt forpliktet til å ivareta bekreftede bookinger med de samme rettigheder og forpliktelser ut året. Innmelding til Bedandbreakfast ApS markedsføringsprogram betraktes som aksept av Bedandbreakfast ApS forretningsbetingelser.

Overnattingsstedets informasjoner Overnattingsstedets markedsføring og informasjon om fasilitetene skal til en hver tid være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Overnattingsstedet skal overholde den til en hver tid gjeldende lovgivning samt regler og retningslinjer fra Bedandbreakfast ApS, for deltagelse i markedsføringsprogrammet. Bedandbreakfast ApS forbeholder sig rett til å endre eller fjerne feile opplysninger uten varsel.

Bookinger via Bedandbreakfast ApS bookingkontor og hjemmeside Verten betaler kommisjon til Bedandbreakfast ApS av alle bekreftede bookinger, foretatt via Bedandbreakfast ApS hjemmeside. Kommisjon er minimum 10 %. Det betales særskilt kommisjon for aksepterte bookinger foretatt via Bedandbreakfast ApS bookingkontor. Hvis en vært etter mottagelsen av en booking unnlater å svare eller avviser bookingen, forbeholder Bedandbreakfast ApS seg rett til å korrigere den pågjeldende verts kalenderopplysninger og å gi bookingopplysninger eller forespørsler vedrørende det pågjeldende tidsrom videre til andre verter i området.

Priser De på Bedandbreakfast ApS hjemmeside registrerte priser for overnatting er til enhver tid gjeldende for bookinger foretatt via Bedandbreakfast ApS eller dennes hjemmesider eller agenter. Kommisjon beregnes med utgangspunkt i ovennevnte priser. Alle andre rabatter eller priser er Bedandbreakfast ApS uvedkommende.

Kategorier Bedandbreakfast ApS tilstreber å besøke alle nye verter, men er ikke forpliktet til dette. Etter det første besøk kan det pågjeldende overnatningssted tildeles en kategori avhengig av dennes fasiliteter. De aktuelle kategorier kan rekvireres ved henvendelse til Bedandbreakfast ApS. Bedandbreakfast ApS kan til en hver tid endre betingelsene for kategorisering av overnattingsstedene. Bedandbreakfast ApS kan uten varsel og til enhver tid besøke et overnatningssted for å kontrollere om de opplyste og faktiske forhold stemmer overens. Overnattingsstedet er forpliktet til å gi Bedandbreakfast ApS beskjed om endringer som kan ha innflytelse på kategoriseringen eller som på annen måte påvirker overnattingsstedet. Dersom en vert har gitt feile opplysninger kan overnattingsstedet miste retten til fortsatt samarbeid med Bedandbreakfast ApS uten at verten kan gjøre noen juridiske eller økonomiske krav gjeldende over for Bedandbreakfast ApS.

Bedandbreakfast ApS varemerke Alle som deltar i et av Bedandbreakfast ApS markedsføringsprogrammer kan uten meromkostninger benytte informasjonsmateriale fra Bedandbreakfast ApS i egen markedsføring. Hvis samarbeidet med Bedandbreakfast ApS opphører bortfaller retten til å benytte informasjoner fra og referanser til Bedandbreakfast ApS. Referanser i eget markedsføringsmateriale skal fjernes omgående uten omkostning for Bedandbreakfast ApS. Vårt materiale og vår hjemmeside er beskyttet av Oppretthavsloven § 1.

Betaling Bedandbreakfast ApS kan oppkreve den mellom verten og Bedandbreakfast ApS avtalte kommisjon direkte hos gjesten ved vertens bekrefting av en booking, eller ved fremsending av regning til verten. Dette beløpet betraktes som en forhåndsbetaling / et depositum på bookingen. Overnattingsstedet er forpliktet til å overholde de til en hver tid gjeldende betalingsbetingelser fra Bedandbreakfast ApS. Ved betaling eller utbetaling via sjekk beregnes det gebyr. Hvis kommisjon betales av gjesten ved bekreftelse av bookingen refunderes beløpet ikke av Bedandbreakfast ApS. Såfremt gjesten etterpå ønsker depositum returnert på bakgrunn av feil eller mangler fra vertens side har verten plikt til å utbetale beløpet for egen regning. Skulle Bedandbreakfast ApS bli pålagt å refundere beløpet vil Bedandbreakfast ApS kunne gjøre regress overfor verten.

Misligholdelse Hvis overnattingsstedet mod formodning skulle misligholde noen av forpliktelsene kan Bedandbreakfast ApS fjerne overnattingsstedet fra et hvert markedsføringstiltak uten ytterligere varsel. Eventuelle omkostninger forbundet med misligholdelse dekkes av verten.

Klagesaker Såfremt Bedandbreakfast ApS blir forelagt en klagesak fra en av overnattingsstedenes gjester vil klagen bli videresendt til det respektive overnattingssted. Verten er forpliktet til å svare Bedandbreakfast ApS skriftlig innen syv dager. Vertens klagesvar vil gjennom Bedandbreakfast ApS bli videreformidlet til klageren. Bedandbreakfast ApS forbeholder seg rett til å megle i konflikten. Intet overnatningssted ingen verter og ingen gjester kan gjøre krav gjeldende overfor Bedandbreakfast ApS vedrørende en gjests opphold hos en vert. Bedandbreakfast ApS sitt verneting er København.

Hjemmeside Bedandbreakfast ApS forplikter seg til å ha overnattingsstedets informasjoner på hjemmesiden i størst mulig omfang. Enhver vert hos Bedandbreakfast ApS kan med øyeblikkelig virkning ekskluderes dersom denne deltar i prosjekter som kan være til skade for Bedandbreakfast ApS. Hjemmesiden kan løpende bli endret uten at dette har innflytelse på innmeldingen.

Avgiftsendringer Dersom Bedandbreakfast ApS blir pålagt omkostninger som Bedandbreakfast ApS ikke har noen innflytelse på kan priser og kommisjonsavtaler endres med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også ved pålegg av skatter og avgifter.

Endringer av betingelser. Betingelser kan løpende endres og vertene vil bli underrettet i forkant. Den måte som verten er innmeldt på kan ikke endres i den periode verten har meldt seg inn. Bedandbreakfast ApS, Sankt Peders Stræde 41, 1453 København K Telefon +45 39 61 04 05 Fax +45 39 61 05 25 Email: info@bedandbreakfasteuropa.com