Betingelser for udlejning.

Forretningsbetingelser for Bedandbreakfast ApS

bedandbreakfast Aps er en organisation, som varetager markedsføring for overnatningssteder. Vi er etableret i 1992 og bedandbreakfast ApS er varemærkeregistret. bedandbreakfast Aps markedsfører overnatningssteder via internetsider, consolidators samt eget bookingkontor.

Tilmelding og markedsføringsperiode Tilmelding til Bedandbreakfast ApS eller consolidator markedsføringsprogram kan ske via email, telefon eller tilmeldingsskema. Aftalen kan være etårig eller flerårig og fornyes ved udgangen af perioden. Aftalen kan opsiges til udgangen af en måned. Eventuelt indbetalt årsafgift refunderes ikke. Hvis en vært opsiger aftalen, er denne stadig forpligtiget til at varetage bekræftede bookinger, med de samme rettigheder og forpligtelser, som hvis værten stadig var tilmeldt. Tilmelding til Bedandbreakfast ApS eller consolidator markedsføringsprogram betragtes som accept af Bedandbreakfast ApS eller consolidator forretningsbetingelser.

Overnatningsstedets informationer Overnatningsstedets markedsføring og information om faciliteterne skal til en hver tid være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Overnatningsstedet skal overholde den til en hver tid gældende lovgivning samt regler og retningslinjer fra Bedandbreakfast ApS eller consolidator, for deltagelse i markedsføringsprogrammet. Bedandbreakfast ApS eller consolidator forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne urigtige oplysninger uden varsel.

Bookinger via Bedandbreakfast ApS eller consolidator bookingkontor og hjemmeside Værten betaler kommission til Bedandbreakfast ApS eller consolidator af alle bekræftede bookinger, foretaget via Bedandbreakfast ApS eller consolidator hjemmeside. Kommission er minimum 10%. Der betales særskilt kommission for accepterede bookinger foretaget via Bedandbreakfast ApS bookingkontor. Hvis en vært efter modtagelsen af en booking undlader at svare eller afviser bookingen, forbeholder Bedandbreakfast ApS eller consolidator sig ret til at korrigere den pågældende værts kalenderoplysninger og at give bookingoplysninger eller forespørgsler vedrørende det pågældende tidsrum, videre til andre værter i området.

Priser De på Bedandbreakfast ApS eller consolidator hjemmeside registrerede priser for overnatning, er til enhver tid gældende for bookinger foretaget via Bedandbreakfast ApS eller consolidator eller dennes hjemmesider eller agenter. Kommission beregnes med udgangspunkt i ovennævnte priser. Alle andre rabatter eller priser er Bedandbreakfast ApS eller consolidator uvedkommende.

Kategorier Bedandbreakfast ApS eller consolidators tilstræber, at besøge alle nye værter, men er dog ikke forpligtet til dette. Efter det første besøg kan det pågældende overnatningssted tildeles en kategori, afhængigt af dennes faciliteter. De aktuelle kategorier kan rekvireres ved henvendelse til Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan til en hver tid ændre betingelserne for kategorisering af overnatningsstederne. Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan uden varsel og til enhver tid besøge et overnatningssted for at kontrollere, at de oplyste og faktiske forhold stemmer overens. Overnatningsstedet er forpligtet til at give Bedandbreakfast ApS eller consolidator besked om ændringer, der kan have indflydelse på kategoriseringen, eller som på anden måde påvirker overnatningsstedet. Såfremt en vært har afgivet urigtige oplysninger kan overnatningsstedet miste retten til fortsat samarbejde med Bedandbreakfast ApS eller consolidator uden at værten kan gøre nogen juridiske eller økonomiske krav gældende over for Bedandbreakfast ApS eller consolidators.

Bedandbreakfast ApS varemærke Alle, der deltager i et af Bedandbreakfast ApS eller consolidator markedsføringsprogrammer, kan uden meromkostning benytte informationsmateriale fra Bedandbreakfast ApS eller consolidator i egen markedsføring. Hvis samarbejdet med Bedandbreakfast ApS eller consolidator ophører, bortfalder retten til at benytte informationer fra og referencer til Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Referencer i eget markedsføringsmateriale skal fjernes omgående uden omkostning for Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Vores materiale og hjemmeside er beskyttet af Oprethavsloven §1

Betaling Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan opkræve den mellem værten og Bedandbreakfast ApS eller consolidator aftalte kommission direkte hos gæsten ved værtens bekræftelse af en booking, eller ved fremsendelse af regning til værten. Dette beløb betragtes som en forudbetaling/depositum på bookingen. Overnatningsstedet er forpligtet til at overholde de til en hver tid gældende betalingsbetingelser fra Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Ved betaling eller udbetaling via check beregnes der gebyr. Hvis kommission betales af gæsten ved bekræftelse af bookingen, refunderes beløbet ikke af Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Såfremt gæsten efterfølgende ønsker depositum returneret på baggrund af fejl eller mangler fra værtens side, har værten pligt til at udbetale beløbet for egen regning. Skulle Bedandbreakfast ApS eller consolidator blive pålagt at refundere beløbet, vil Bedandbreakfast ApS eller consolidator kunne gøre regres overfor værten.

Misligholdelse Hvis overnatningsstedet, mod forventning skulle misligholde nogle af forpligtigelserne, kan Bedandbreakfast ApS eller consolidator fjerne overnatningsstedet fra ethvert markedsføringstiltag uden yderligere varsel. Eventuelle omkostninger forbundet med misligholdelse dækkes af værten.

Klagesager Såfremt Bedandbreakfast ApS eller consolidator bliver forelagt en klagesag fra en af overnatningsstedernes gæster, vil klagen blive videresendt til det respektive overnatningssted. Værten er forpligtet til at svare Bedandbreakfast ApS eller consolidator skriftligt inden syv dage. Værtens klagesvar vil gennem Bedandbreakfast ApS eller consolidator blive videreformidlet til klageren. Bedandbreakfast ApS eller consolidator forbeholder sig ret til at mægle i konflikten. Intet overnatningssted, ingen værter og ingen gæster kan gøre krav gældende overfor Bedandbreakfast ApS eller consolidator, vedrørende en gæsts ophold hos en vært. Bedandbreakfast ApS og consolidators værneting er København.

Hjemmeside Bedandbreakfast ApS forpligter sig til at have overnatningsstedets informationer på hjemmesiden i størst muligt omfang. Enhver vært hos Bedandbreakfast ApS eller consolidator kan med øjeblikkelig virkning ekskluderes, hvis denne deltager i projekter, der kan være til skade for Bedandbreakfast ApS eller consolidator. Hjemmesiden kan løbende blive ændret, uden at dette har indflydelse på tilmeldingen.

Afgiftsændringer Såfremt Bedandbreakfast ApS eller eller consolidator bliver pålagt omkostninger, som Bedandbreakfast ApS eller consolidator ingen indflydelse har på, kan priser og kommissionsaftaler ændres med øjeblikkelig virkning. Dette gælder også ved pålæg af skatter og afgifter.

Ændringer af betingelser. Betingelser kan løbende ændres og værterne vil blive underrettet forud herfor. Den måde, som værten er tilmeldt på, kan ikke ændres i den periode værten har tilmeldt sig. Bedandbreakfast ApS, Sankt Peders Stræde 41, 1453 København K Telefon +45 39 61 04 05 Fax +45 39 61 05 25
Email: info@bedandbreakfast.dk